תקנון – Cbook סיבוק

 1. מבוא

 1.1  ברוך הבא ל"cbook" בהיכנסך לאתר וטרם ביצעת פעולה כלשהי באתר ו/או שימוש בשירות או במידע מכל סוג שהוא המוצע באתר הנך מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש כמפורט להלן, לרבות תכני האתר והשירותים השונים המצויים והמוצעים באמצעותו. תוכן תקנון זה מהווה את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין "cbook".

1.2  הדומיין www.cbook.co.il ונגזרותיו רשום על שם "סיבוק הדפסה בעיצוב אישי" בע"מ וכל זכויותיו שייכות לו בלבד.

1.3  האתר מופעל על ידי חברת Cbook בלבד ואין לאף גוף אחר הזכות להפעילו אלא אם הורשה בכתב על ידי הבעלים.

1.4  הוראות התקנון יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידך באתר. עצם הורדת תוכנה לצורך עיצוב מוצרי דפוס מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג ע"פ התקנון.

1.5  "cbook" שומרת לעצמה את הזכות לשנות חלקים בתקנון מדי פעם בפעם. הגרסה האחרונה תתפרסם באתר החברה מעת לעת, והוראותיה הן הקובעות לתאריך הרלוונטי.

1.6  תקנון זה מתאריך (11.07.17 ) עודכן 31.04.20

1.7  כל התדיינות משפטית או אחרת הנוגעת לתקנון זה ו/או לשימוש באתר ו/או למוצר ממוצריו תיעשה על פי חוקי מדינת ישראל בלבד.

2. כללי

2.1  כל העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים  לרבות ל-facebook – אסורה בהחלט. העלאה ושימוש של תוכן כאמור, תתאפשר רק אם למשתמש יש אישור חוקי לשימוש בתכנים ותמונות האמורים. עצם העלאת תוכן כלשהו לאתר מהווה הצהרה  כי הוא מורשה לעשות בו שימוש. כל המעלה תוכן לאתר מצהיר בזאת כי בעלי ומפעילי אתר סיבוק אינם אחראים בשום צורה ומידה שהיא להפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות צד ג' מכל מין וסוג שהוא. המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתיווצרנה עקב תביעה שייתבעו המפעילים ו/או הבעלים של האתר עקב מעשיו של המשתמש, וכי הוא יעשה הכול להתגונן מפני התביעה ולשחרר את בעלי ומפעילי אתר סיבוק, במידת האפשר, מהתדיינויות, והוא מקבל על עצמו את העברת התביעה אליו.

2.2  כל העלאת תוכן בלתי חוקי מכל מין וסוג שהוא, העלול להוות עילה לתביעות אזרחיות ו/או מהווה עברה/ות פלילי/ות אסור בתכלית האיסור. אם במקרה יגיע לידיעתם של מפעילי ו/או בעלי האתר ניסיון להעלות חומר מסוג זה הוא יימחק מיד.

2.3  מפעילי האתר אינם יכולים לפקח על כל החומרים המועלים לאתר ו/או נשלחים להדפסה, אך עושים כמיטב יכולתם למחוק לאלתר תכנים שאינם עומדים בקו אחד עם המפורט בסעיפים 2.1 ו- 2.2. מפעילי האתר לא יישאו באחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממקרים כגון הנ"ל. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע פיצוי/שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שייגרם להם, לעובדיהם, ללקוחותיהם או לצד שלישי כלשהו בעקבות הפרת סעיף מסעיפי התקנון.

2.4  האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולבטל השתתפות של משתמשים שהתנהלותם באתר אינה תואמת את התקנון ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין.

2.5  באתר יכולים לעשות שימוש רק גולשים שהזדהו באופן מלא בהתאם לטופס ההצטרפות ובעלי כתובת דוא"ל תקינה. ילדים אשר אין ברשותם כרטיס אשראי יוכלו להירשם רק בליווי מבוגר אשר הוא בעל הכרטיס ויירשם עבורם כבעל החשבון באתר. בעל כרטיס אשראי אשר ישלם עבור אחר, שלא יהיה מזוהה כראוי, מצהיר בזאת כי הוא לוקח על עצמו את כל חיובי המשתמש והוא יהיה אחראי כלפי בעלי ו/או מפעילי האתר בגין כל התחייבויות המשתמש לפי תקנון זה.

3. אחסון תוכן / חומר

3.1  מובהר בזאת כי אחסון חומרים ע"י האתר ללקוחותיו לא תפורש בשום מקרה כמסירת חזקה בחומר לידי האתר. החומר יישאר בבעלותו וחזקתו של הלקוח בלבד.

3.2  מפעילי האתר עושים כמיטב יכולתם להבטיח את שלמותו ובטחונו של חומר המועלה לאתר. ואולם, מומלץ למשתמש לגבות כל תוכן שהועלה לאתר. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אינם ולא יהיו אחראים בשום צורה לקובץ  שניזוק, נמחק, אבד, נגנב או הושחת בכל דרך. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא ישחזר קבצים שנפגעו ו/או נמחקו ו/או הושחתו בזמן שהיו באתר.

3.3  במקרה של אובדן חומר לפני שהופק, כך שלא יהיה ניתן לשחזרו יוחזר ללקוח מלוא הסכום אותו שילם.

3.4  תוכן שהועלה יישמר למשך הזמן הדרוש להפקתו ועד לאספקתו ללקוח, ולא מעבר לכך. מומלץ לכן לשמור גיבויים של מוצרים שהוזמנו לצורך הזמנות עתידיות.

3.5  אין האתר מתחייב לשמור את החומר שהועבר לרשותו לאחר אספקת המוצר הנדרש על כן אנו ממליצים לשמור גיבוי במחשב האישי.

3.6 אין הנהלת האתר מתחייבת לשמור את החומר שהודפס מעבר ל-45 יום, וזאת לאחר שנמסרה הודעה בדוא"ל או הודעה טלפונית, לבצע איסוף עצמי של המוצר המוגמר (למי שבחר איסוף עצמי מבית הדפוס).

4. שימוש בתוכנה

4.1 אתר "cbook" מאפשר גישה לתכנים ושימוש חינם בתוכנה, הורדת התוכנה למחשב, מהווה אישור לקבלת כל סעיפי תקנון זה ומחייבת את המשתמש בכל סעיפיו.

4.2  תוכנת "cbook" ניתנת להורדה חינם ומותרת לשימוש חופשי פרטי או עסקי. יחד עם זאת, חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי בתוכנה, למזגה לתוכנה אחרת, לבצע פעולות שלReverse engineering, למכור זכויות שימוש, להפיץ תחת שם אחר, לתרגם, ו/או לבצע כל שימוש החורג מהגדרת התוכנה: כלי לעיצוב והזמנת מוצרי תמונה דרך אתר "cbook".

4.3  הבעלות על התוכנה, הזכויות בה כולל הדוקומנטציה וזכויות היוצרים, סימני המסחר, זכויות פטנט ו/או כל נכס אחר הקשור בתוכנה ולרבות הקוד שלה הינם בבעלות החברה. הרישיון המוענק על ידי התקנון הזה מקנה לך את הזכות להשתמש בתוכנה בהתאם לתנאים של תקנון זה בלבד.

 4.4  תוכנת "cbook" ניתנת בזאת לשימוש כפי שהיא ("cbook "As is) .מפעילי האתר יעשו כל שביכולתם לסייע בתמיכה ובייעוץ בכל הנוגע לשימוש יעיל ומהנה בתוכנה. בעלי הזכות, ומפתחי התוכנה בדקו אותה ואת יכולותיה, את השפעתה על מחשבים וידידותה עם תוכנות אחרות המותקנות על המחשב, ומצאו כי אין כל בעיה בשימוש בה. ואולם אם יקרה ותיגרם בעיה בלתי צפויה כלשהי בין בגלל התקנתה של התוכנה על המחשב או בגין השימוש בה, לא יהווה הדבר עילה לכל טענה או תביעה כנגד בעלי ו/או מפעילי האתר "cbook" מכל מין וסוג שהוא.

4.5  "cbook" תפיץ מדי פעם בפעם עדכונים לתוכנה ללא התחייבות להודעה מראש. הגרסה המעודכנת של התוכנה תעמוד לרשותך באתר החברה. הגרסה המעודכנת תכלול בין השאר מחירון התקף ליום השימוש. המחיר שפורסם באתר בתאריך ההזמנה, הינו המחיר הקובע.

4.6  "cbook" ו/או בעליה ו/או מפעיליה אינם אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, לכל אובדן מידע, הכנסות או רווח ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו ללקוח.

4.7  הרישיון להפעלת התוכנה אינו מוגבל בזמן, ויעמוד בתוקפו כל זמן שהאתר יופעל על ידי בעליו ו/או מפעיליו. הרישיון יפקע, והמפעילים יוכלו לבטלו לאלתר אם המשתמש לא ימלא אחר תנאי תקנון זה. עם קבלת הודעה על פקיעת רישיון השימוש בתוכנה, מתחייב המשתמש להשמיד כל חומר כתוב, ואת כל ההעתקים של התוכנה כולל העתקים ששונו, אם קיימים כאלה.

4.8  תוכנת "cbook" ניתנת בזאת למטרה אחת ויחידה – עיצוב והזמנת מוצרי תמונה מודפסים ואחרים דרך אתר "cbook". כל שימוש אחר בתוכנה לצרכים החורגים מרישיון השימוש אסורים ללא אישור מפורש ממפעילי האתר.

5. הזמנות, מסגרת שירות

5.1  תעריפי הפריטים כפי שמופיעים בתוכנה ובאתר עשויים להתעדכן מפעם לפעם, כדי להבטיח קבלת המחיר הנכון יש לוודא ביצוע עדכון תוכנה לפני ביצוע של הזמנת ספר. בכל מקרה המחירון הקובע יהיה זה המופיע באתר החברה או כפי שפורסם ע"י " cbook" ביום ביצוע ההזמנה.

5.2  הזמנת מוצר והעלאתם של הקבצים לשרתי החברה, אינה מהווה אישור על הכנסת ההזמנה לייצור.

ההזמנה תיכנס לייצור ביום שאחרי ביצוע החיוב בפועל, למעט הדפסות בשרות אקספרס, כל זאת רק לאחר שחויב כרטיס האשראי, נפרע שיק ו/או הגיע התשלום בכל צורה אחרת למשרדי החברה.החברה תודיע למשתמש כי התשלום התקבל.

5.3  הרשמה או ביצוע רכישה באתר "cbook" מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של "cbook".
– כדי להגרע מרשימת הדיוור ניתן לפנות בדוא"ל דרך  "צור קשר" שבאתר, להתקשר 0773303041, לחיצה על "הסרה מתפוצה" בסוף גוף הודעת הדיוור האלקטרוני.שנשלח מעת לעת..                  .

5.4  מפעילי אתר "cbook" מעמידים לרשות המשתמש מערך ייצור חדיש הכולל בקרת איכות. מוצר אשר נראה כפגום לדעת המזמין , באחריות המזמין למסור את המוצר באריזתו המקורית ל"פלס" שירותי דפוס בע"מ רחוב בית הדפוס 6 ירושלים,
או לשלוח ל ת.ד. 4560 ירושלים 91044, תוך 14 יום מתאריך הקבלה בצירוף חשבונית הרכישה. מוצר שימצא כפגום יזוכה במלוא הסכום ששולם עבורו לכמות מקסימלית של עד 2 עותקים. לא כולל הוצאות המשלוח.

5.4.1 מוצר שנמצא פגום ונאסף באיסוף עצמי של הלקוח. התחייבות האתר לבצע את התיקון או הדפסה מחודשת , לא כוללת משלוח. במידה והלקוח יבחר לשלוח את המוצר יש לשלם את דמי המשלוח לפי מחירון האתר ט.ל.ח.

5.5  ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: 'חוק הגנת הצרכן') לתשומת ליבך לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת.

5.5.1  הזמנה ששולמה בכרטיס אשראי ונדרש שינוי הכולל החזר כספי, עלות הטיפול 10 ש"ח אשר יקוזז מהסכום לזיכוי.

5.6  "cbook" תאפשר ביטול הזמנות שתהליך ייצורן טרם החל. בקשות לביטול יש להעביר בכתב בלבד באמצעות טופס "צור קשר" באתר.

6. משלוחים

6.1  ללקוחות באתר cbook ניתנת האפשרות לבצע את משלוח המוצרים באמצעות חברות משלוחים ,
       דואר שליחים ו/או  חברת שליחויות אחרת כגון boxit,  כל זאת לפי תקנון חברת המשלוחים שנבחרה.
       מרגע מסירת המוצר המוגמר לאחד מחברות המשלוחים לא יהיה יותר המוצר באחריותו של אתר cbook.
       אין האתר אחראי על עיכוב בייצור המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתנו לרבות שביתות, עיצומים וכל בעיות במשק.

  למזמין לא תהיה הזכות לתבוע את "סיבוק הדפסה בעיצוב אישי בע"מ" בגין אי עמידה בלוחות הזמנים או נזק שנגרם למוצר, על ידי חברת השליחויות.

      (התחייבות דואר שליחים למסירה אישית ללקוח, הוא בתוך 3 ימי עסקים מעת מסירת החבילה לשליח), התחיבות חברת boxit  עד 2 ימי עסקים,

6.2  תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד. עבור משלוח מחוץ לגבולות המדינה יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות של האתר. מספר הטלפון של שירות הלקוחות הינו 0773303041

6.3  "cbook" עושה ככל יכולתה להבטיח כי המוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם. יחד עם זאת, עלול להיווצר מצב בו משלוח לא יגיע לנמען.
במצב של אובדן חבילה, תהיה "cbook" אחראית לייצר ולשלוח מחדש את המוצרים שהוזמנו לאחר קבלת אישור אובדן     מהגורם המשלח. "cbook" אינה אחראית בכל צורה, לכל נזק ישיר או עקיף לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או פרטיות העלול להיגרם למזמין כתוצאה מאובדן משלוח או מהגעתו לידי צד שלישי. במקרים בהם כוללים המוצרים שהוזמנו חומר רגיש,

מומלץ לפנות למשרדינו לתיאום איסוף עצמי. "cbook"  אינה ולא תהיה אחראית למשלוחים שיאבדו עקב מתן כתובת שגויה על ידי המזמין.

6.4  נתוני המזמין וכל הקבצים שהעלה מוגנים בסיסמא ולא יהיו נגישים לאיש מלבד עובדי החברה האחראים לייצור המוצרים שהוזמנו. פרטים אישיים כולל נתוני כרטיס אשראי יאובטחו בפרוטוקול SSL 128 bit כל פרטי המזמין יישמרו ברשות מפעילי האתר ולא יימסרו לכל צד שלישי ללא הסכמה מראש של המשתמש למעט מקרים בהם תידרש לכך על פי צו של שופט.

6.5  "cbook" מחדשת ומעשירה באופן שוטף את מגוון המוצרים המוצעים על ידה ושומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי במפרטים מדי פעם בפעם ללא הודעה מוקדמת. הודעה על שינויים כאלו תימסר באמצעות האתר ו/או בדואר אלקטרוני.
השינויים לא יחולו על מוצרים הנמצאים בייצור אלא רק על הזמנות חדשות שיישלחו לאחר פרסום השינויים.

6.6 ייצור בתוך 2 ימי עבודה או לפי המודגש אחרת באתר מותנה בתהליך תקין ליצור המוצר, בכל מקרה של תקלה בייצור כולל אי אישור בקיורת איכות של המוצר המוגמר ייתכן עיקוב של מעבר לזמן המוצע באתר (נדגיש כי המוצר הוא ייחודי ופרטני).

6.7   בהזמנה כמותית או איחוד משלוחים תיתכן תוספת לתשלום (התשלום מתייחס לנפח ומשקל חבילה).

6.8 למזמין לא תהיה הזכות לתבוע את החברה בגין אי עמידה בלוחות הזמנים.

חברת "cbook" תעשה כל מאמץ לעמוד בלוח הזמנים.

7. קופונים ומבצעים

  7.1  "תוקף המבצע" – הוא תאריך היום האחרון שבו ניתן לבצע הזמנות באתר עד שעת חצות, (קיימים מבצעים שאת רכישת הקופון אנו מאפשרים לרכוש גם ביום המבצע)

  7.2 מימוש הקופון / מבצע הוא לפי תנאי המבצע הרשום באתר סיבוק בלבד, בתום תקופת המבצע יתאפשר לרוכשים שלא מימשו את הקופון תנתן האפשרות לקזז את סכום הרכישה ממוצר אחר שיבצעו .לתקופה שלא עולה 3 חודשים מיום סיום תוקף הקופון.

   7.3  לא ניתן לקבל זיכוי כספי לאחר ביצוע הרכישה באתר סיבוק, (התקנות החדשות לא מאפשרות לבטל עסקה של רכישות באינטרנט).

7.4 הקופון ניתן למימוש רק לאחר אישור כ האשראי ושליחת החשבונית בדוא"ל (הקופון יישלח בתוך 24 שעות

   7.5  לא ניתן להזמין  עם הקופון שירות להדפסת אקספרס 

8. שונות

  8.1  מומלץ לעשות הגהה קפדנית לפני משלוח המוצר לדפוס. ניתן לבצע הגהה על ידי אופציית תצוגה מקדימה.
האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא יהיה אחראים לטעויות כתיב ו/או כתב ו/או שגיאות במיקום תמונות ו/או טקסטים ו/או עמודים. הספר יודפס כפי שהוא נשלח,

        מפעילי האתר לא  יבצעו כל שינוי בעימוד, ו/או בתוכן המוצר, וכן לא יבצעו הגהה כלשהי.

  8.2  האתר לא יהיה אחראי לניצול לא יעיל של עמודים, שילוב תמונות באיכות ירודה, כמות עותקים מוזמנת וכדו'. לתשומת לב המשתמש, במקרה של קובץ מתחת ל-200 DPI תופיע אזהרה בצהוב או באדום ויש להתייחס אליה בהתאם.

  8.3  יש לקחת בחשבון כי סטייה של עד 15% בין צבעוניות המוצר על המסך ועד 4 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל ולכן לא תוכל להוות עילה להגדרת מוצר כפגום. 

  8.4 לכל המידות המוצגות האתר יתכנן סטיות של כ  +- 3מ"מ.

  8.5 התחייבות האתר לבצע תיקון / הדפסה חוזרת בשל שיבוש טקסט רקע או תמונה בתהליך ייצור העבודה, היא ל- לא יותר מ 2 עותקים זהים,
למי שמזמין מספר עותקים רב מומלץ להדפיס עותק לדוגמה (או קבלת קובץ PDF לאישור התוכן בלבד) ורק לאחר מכן לבצע את הזמנת יתר הכמות.
שיקול הדעת להדפסה חוזרת בגין שיבוש צבעים היא של היצרן בלבד.

  8.6 ידוע למזמין כי הייצור הוא פרטני ולא סדרתי ולפיכך ייתכן ויהיה חוסר אחידות, דיוק והתאמה בין המוצרים הכמותיים של אותו מוצר. בגודל, בחיתוך ובגוון הצבע , לפיכך לא יחשב כפגם בייצור הסדרה.

  8.7 האתר לא יהיה אחראי על פעולות שביצע הלקוח שלא באמצעות ממשק התוכנה, לקוח שמוסיף רקעים/קליפארטים שלא באמצעות ממשק התוכנה, לא יהיה זכאי לפיצוי והעבודה תיחשב כתקינה.

  8.8  כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, אייקונים, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה הינם בבעלות בלעדית של החברה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.

8.9  רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

8.9.1. לבתי המשפט באזור ירושלים תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.

 

____________________________

 כל האמור בתקנון זה ו/או בתוכנה נכתב בלשון זכר ליתר נוחיות והאמור בו מתייחס לנשים וגברים במידה שווה.